Actievoorwaarden Winactie Kimchi Boerderijchips

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op winactie gekoppeld aan DekaMarkt. Alle deelnemers zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden. Door deelname aan de actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.

 

Artikel 1 - De actie

Deze actie wordt georganiseerd door DekaMarkt gevestigd te Velsen-Noord, hierna te noemen ‘de organisator’. Van 28 juni 2024 t/m 05 juli 2024 kan de klant deelnemen aan de winactie.

 

Artikel 2 – Algemeen

2.1          Deelname aan de actie vindt plaats op de door de organisator aangegeven wijze.

2.2          Om mee te kunnen doen aan de actie moeten deelnemers 18 jaar of ouder zijn.

2.3          Deelnemers maken kans op een jaar lang gratis Kimchi Boerderijchips door deel te nemen aan de winactie op Instagram, Facebook of TikTok.

2.4          Deelname aan deze actie houdt in dat deelnemers akkoord gaan met de actievoorwaarden, evenals met alle beslissingen die de organisator nemen om deze actie goed te laten verlopen.

2.5          De actieperiode loopt van 28 juni 2024 t/m 5 juli 2024.

2.6          Deelname aan de winactie gaat als volgt: reageer op de prijsvraag op ons Instagram-, Facebook-, of TikTokaccount. Uit alle reacties wordt één winnaar gekozen.

2.7          Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de organisator, evenals een ieder die op enige wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de actie.

2.8          De organisator is gerechtigd deelnemers uit te sluiten indien de organisator van mening is dat deelnemers niet conform deze actievoorwaarden handelen, dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze actie of dit in het verleden hebben gedaan bij andere acties van de organisator.

2.9          Door deel te nemen aan deze actie geven deelnemers de organisatortoestemming om per email met ze te communiceren.

 

Artikel 3 – Prijswinnaars

3.1          Na de einddatum van de actieperiode vindt op uiterlijk 8 juli de trekking van de prijswinnaar plaats. De winnaar wordt door middel van loting geselecteerd. De winnaar zal per DM op uiterlijk op 10 juli op de hoogte gebracht worden en worden geïnformeerd wanneer zij het chipspakket kunnen ophalen in de door hun opgegeven DekaMarkt winkel.

3.2          De organisator verloot 1 jaar gratis kimchi Boerderij chips t.w.v. €139,88. Deze prijs bestaat uit 52 zakken kimchi Boerderijchips. I.v.m. de THT wordt de prijs in twee delen uitgekeerd. 26 zakken op 10 juli. En 26 zakken in januari 2025.

 

Artikel 4 – Persoonsgegevens

4.1          Voor deze actie verwerkt de organisator de persoonsgegevens van deelnemers.

4.2          Het privaystatement van de organisator is van toepassing.

 

 

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

5.1          De organisator en/of de door hem ingeschakelde hulppersonen zijn niet verantwoordelijk of

aansprakelijk voor storingen aan/in en/of fouten van/in of met betrekking tot het Internet, de actiepagina een of meer van de in deze actievoorwaarden genoemde internetsites, het kabel-(of enig ander ter zake relevant) netwerk, software of hardware alsmede voor eventuele foutieve invoer van de persoonlijke gegevens.

5.2          De organisator is eveneens niet aansprakelijk voor enige kosten, schade, aanvullende

uitgaven etc. van de prijswinnaar(s).

5.3          Fouten in het drukwerk, spelling, zetwerk evenals elke gelijksoortige materiele fout hebben

geen enkele waarde en kunnen niet aangevoerd worden als rechtsmiddel ten opzichte van de organisator.

5.4          Voorts sluit organisator iedere aansprakelijkheid van organisator en/of de door hem ingeschakelde verkooppunten in verband met deze actie, inclusief de prijs volledig uit, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van enkel het leidinggevend personeel van organisator.

5.5          In geval deze actie wordt geadverteerd op Facebook, Instagram of op andere externe kanalen wordt het extra benadrukt dat deze actie op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd is door of geassocieerd met Facebook, Instagram, of deze andere externe kanalen, die geen aansprakelijkheid dragen in dit verband.

 

Artikel 6 - Slotbepalingen

6.1          Niets uit of met betrekking tot deze actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van organisator.

6.2          Alle intellectuele eigendomsrechten op deze site en de inhoud daarvan, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de organisator. Aan deze actie kunnen geen rechten worden ontleend.

6.3          Indien een of meerdere bepalingen in deze actievoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze actievoorwaarden en in de betreffende bepaling(en) volledig van toepassing.

6.4          De organisator behoudt zich het recht voor, zij het redelijkerwijs en rekening houdend met de concrete omstandigheden, om de actievoorwaarden te wijzigen en/of de actie te onderbreken en/of stop te zetten, zonder voorafgaande kennisgeving ervan en zonder hiervoor op enige wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld. De deelnemer heeft de verantwoordelijkheid om deze actievoorwaarden op regelmatige basis te controleren.

6.5          De organisator behoudt zich bovendien het recht voor om de prijs niet toe te kennen, in geval van misbruik of overtreding van één van de bepalingen van deze actievoorwaarden, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens de organisator.

6.6          Klachten of vragen omtrent de actievoorwaarden en de actie, evenals verzoeken in het kader van de rechten die deelnemers tegen Deka Supermarkten B.V. kunnen laten gelden op hun persoonsgegevens, kunnen schriftelijk gestuurd worden naar klantenservice@dekamarkt.nl.

6.7          Deze actievoorwaarden en de actie vallen onder de Nederlandse wetgeving en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Nederlandse recht. Alleen de rechtbank te Amsterdam is bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen over de interpretatie of de toepassing van deze actievoorwaarden en/of actie in eerste aanleg.

 

Velsen-Noord, juni 2024