Cameraprotocol DekaMarkt

Deka Supermarkten B.V. (hierna DekaMarkt) heeft een uniforme werkwijze vastgesteld over de afweging, plaatsing en beheer van cameratoezicht in haar filialen.

In dit protocol staan de afspraken hiervoor.

 

Artikel 1 - Doel van het cameratoezicht

DekaMarkt vindt het belangrijk dat klanten ongestoord boodschappen kunnen doen. Op sommige plaatsen is er sprake van overlast, vandalisme en/of misdrijven. Dit zet de veiligheid van onze supermarkt onder druk. Voor het waarborgen van de omgeving kan DekaMarkt cameratoezicht toepassen. Het doel van het cameratoezicht is de eigendommen van DekaMarkt beschermen. Ook kunnen camera’s door de preventieve werking rust en een gevoel van veiligheid geven aan de klanten. Daarnaast kunnen de camerabeelden worden gebruikt voor de opsporing en vervolging van personen die strafbare feiten plegen.

 

DekaMarkt heeft voor elk cameratoezicht een specifieke belangenafweging gemaakt in relatie tot het doel waarvoor het toezicht wordt ingezet. Als camera’s worden opgehangen is dit noodzakelijk en proportioneel bevonden als onderdeel van de maatregelen die DekaMarkt neemt voor een locatie. Periodiek vindt evaluatie van het cameratoezicht plaats.

 

Artikel 2 - Taken en verantwoordelijkheden 

Het cameratoezicht vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van DekaMarkt en is in overeenstemming met wet- en regelgeving. DekaMarkt zorgt ervoor dat de opnamesystemen regelmatig worden gecontroleerd.

 

Artikel 3 - Privacy van bezoekers

Het beeldmateriaal wordt uitsluitend uitgelezen wanneer hier een aanleiding toe is. Er is sprake van een aanleiding bij een waarneming of vermoeden van een strafbaar feit, een ongeval of een andere gebeurtenis die vraagt om optreden. Bijvoorbeeld inbraak, vermoeden van diefstal, vandalisme, verzekeringskwestie, opvraag door politie.

 

Artikel 4 - Bewaartermijn en automatisch verwijderen na 30 dagen

DekaMarkt bewaart camerabeelden niet langer dan noodzakelijk. Omdat DekaMarkt cameratoezicht inzet vanuit het gerechtvaardigde belang om overlast, vandalisme en misdrijven tegen te gaan is het bewaren van camerabeelden voor maximaal 30 dagen toegestaan. Na 28 dagen worden camerabeelden automatisch gewist, tenzij de beelden veilig gesteld moeten worden bij incidenten of op verzoek van de politie. In dat geval worden de camerabeelden net zolang veiliggesteld tot dat het incident is afgehandeld.

 

Artikel 5 - Informatieverplichting aan bezoekers

DekaMarkt zorgt voor duidelijke informatie zodat bewoners en bezoekers geïnformeerd zijn over de toepassing van cameratoezicht. Onder andere door informatieborden en/of stickers op duidelijk zichtbare plaatsen in de buurt van de camera en/of nabij de ingang van een filiaal. Daarop wordt ook de link naar het protocol op de website vermeld: https://dekamarkt.nl/cameratoezicht Via de vermelding op de website van DekaMarkt (https://dekamarkt.nl/cameratoezicht) is dit protocol ook beschikbaar voor iedereen die daarin is geïnteresseerd.

Artikel 6 - Inzage in opgenomen beeldmateriaal

In principe heeft een betrokkene alleen recht op inzage in beeldmateriaal waarop hij/zij te zien is. DekaMarkt kan beslissen dat geen inzage wordt gegeven indien dit strijdig is met andere belangen. In het bijzonder als de rechten en vrijheden van anderen of van DekaMarkt worden geschaad. Een aanvraag voor inzage beeldmateriaal wordt alleen in behandeling genomen na identiteitscontrole.  Een verzoek om beeldmateriaal in te zien kunt u mailen naar klantenservice@dekamarkt.nl.

Het is belangrijk dat u daarbij duidelijk uw naam, telefoonnummer en e-mailadres vermeldt.

Bij een aanvraag tot inzage van camerabeelden dient u verder ook concrete informatie over de datum, het tijdstip en de tijdsduur van de betreffende situatie aan te geven. Bijvoorbeeld op datum x tussen x en x uur. Plus een duidelijk omschreven reden waarom de beelden ingezien moeten worden.

Binnen drie werkdagen na een aanvraag tot inzage van beeldmateriaal beslist DekaMarkt of en hoe het beeldmateriaal ter beschikking wordt gesteld aan de betrokkene.

DekaMarkt kan een vergoeding in rekening brengen voor inzage en het beschikbaar stellen van een digitale kopie van het beeldmateriaal. Omdat maximaal 28 dagen na het opnamemoment het beeldmateriaal automatisch wordt gewist, kan het na die periode niet meer worden ingezien.

 

Artikel 7 - Verstrekken van opgenomen beeldmateriaal aan derden

DekaMarkt kan beeldmateriaal verstrekken aan derden als dit noodzakelijk is voor de afhandeling van een schade. Bijvoorbeeld aan een verzekeringsmaatschappij.

Ook kan DekaMarkt beeldmateriaal gebruiken in (civiel)rechtelijke procedures, indien dit noodzakelijk is voor de afhandeling van een incident.

DekaMarkt maakt bij het verstrekken van beeldmateriaal aan derden steeds een afweging tussen de privacybelangen van de personen die in beeld zijn en de belangen die gediend zijn bij de verstrekking van dit beeldmateriaal. Camerabeelden worden alleen met een andere organisatie gedeeld voor zover DekaMarkt daar een zwaarwegend belang bij heeft, in geval van een wettelijke plicht of op bevel van de politie. De ontvangende organisatie tekent voor ontvangst van het beeldmateriaal en het integer gebruik hiervan.

 

Indien een leverancier bij de uitvoering van een opdracht voor DekaMarkt gebruik maakt van cameratoezicht, dan worden hierover afspraken gemaakt in de verwerkersovereenkomst. Daarbij wordt in ieder geval bepaald dat dit cameraprotocol van toepassing is.

 

Artikel 8 - Het camerasysteem en beveiliging

DekaMarkt gebruikt zichtbare camera’s in de algemene ruimtes van een supermarkt en maakt duidelijk melding van de opnames. DekaMarkt maakt geen gebruik van heimelijke cameraregistratie (verborgen camera’s).

Het cameratoezicht vindt plaats door middel van een gesloten systeem. De opnameapparatuur is beveiligd en bevindt zich in een afgesloten ruimte. Beeldmateriaal wordt niet in de camera opgeslagen, maar doorgestuurd naar een beveiligde database via een beveiligde verbinding.

 

Het beeldmateriaal is slechts door enkele medewerkers van DekaMarkt uit te lezen. Deze medewerkers hebben voor het uitvoeren van deze rol een geheimhoudingsverklaring getekend.

 

Artikel 9 - Toepassing slimme camera’s

Op basis van een risico beoordeling selecteren wij vijf hoog risico filialen, waarbij een extra technische oplossing tegen diefstal wordt ingezet. Op het bestaande camera toezicht wordt een slimme extra toepassing ingezet die helpt bij het opsporen van mogelijke diefstal. De slimme camera kan mogelijke gedragingen die kunnen passen bij diefstal herkennen, waardoor onze medewerkers in staat worden gesteld om gericht een extra controle uit te voeren. Over de toepassing van deze techniek hebben wij gekeken naar de waarborging van jouw privacy. Dit hebben wij gedaan middels een privacy risico beoordeling uitgevoerd (ook wel DPIA genoemd).

Op dit moment wordt deze techniek in de volgende filialen ingezet:

1. Pretoriusstraat - Amsterdam

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Artikel 10 - Klachten

Klachten over het cameratoezicht en/of afhandeling van verzoeken tot inzage kunnen worden ingediend bij DekaMarkt via klantenservice@dekamarkt.nl.

Komen we in onderling overleg niet tot een oplossing, dan kan een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

v0.1-2024

Afbeeldingen_Veesion1_720_400
Afbeelding_Veesion2_720_400nw2